Teknologi Dalam Pendidikan Khas

 

1.0 PENGENALAN 

Teknologi maklumat memainkan peranan yang sangat penting dalam usahamembantu Malaysia menjadi sebuah negara yang maju. MSC( MultimediaSuper Corridor ) ialah suatu projek teknologi maklumat yang sangat pentingke arah meningkatkan taraf ekonomi negara, taraf pendidikan rakyat,peningkatan sains dan teknologi, peningkatan perdagangan antarabangsadan pentadbiran yang lebih bersistematik.

 

Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer ( PPBK ) telah dapatdikenal pasti sebagai bahan yang dapat membantu guru dan pelajar didalam kelas untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman merekadalam mata pelajaran yang diikuti. Pihak Kementerian sedang berusahamenyediakan bahan PPBK yang secukupnya bagi 4 mata pelajaran iaituMatematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang akan digunakanoleh pelajar-pelajar. Peranan guru-guru adalah untuk memberikan bantuansebagai fasilitator di kalangan pelajar.

 

Teknologi maklumat telah mengubah cara manusia bekerja pada zamankini.Teknologi maklumat ini dapat mempermudahkan tugas sertameningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerjapengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran. E-Ekonomi merupakanisu utama yang disarankan oleh Perdana Menteri kita, maka seharusnyapengetahuan tentang teknologi maklumat adalah penting bagi guru-gurudalam membentuk generasi yang akan datang.

 

Bagi mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya,pendekatan pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat di sekolahperlu digubah kepada pemikiran penyelidikan, mengumpul maklumat,menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar.Pendekatan pengajaran secara tradisional secara pembelian nota-notaseharusnya dikikis dari pemikiran guru sebaliknya guru-guru perlu dibekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumatmelalui komputer.

 

Pengajaran dan penggunaan komputer ( PPBK ) ini adalah aturcarakomputer yang menggunakan teknik-teknik kepintaran buatan untukmembantu seseorang belajar.Mikrokomputer digunakan untukmenyelenggara aktiviti pengajaran dengan berpandukan kepada programyang dibentuk oleh penulis perisian. Murid berinteraksi dengan programkomputer atau perisian melalau terminal.

 

Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputermemerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang tertentu.Pendekatan ini perlu digunakan untuk memastikan pelajar dengan kebolehandan minat yang berbeza dapat menggunakan teknologi komputer sebagaialat pembelajaran untuk menyelesaikan masalah pembelajaran merekaSelain itu, pendekatan ini juga perlu bagi memastikan pelajar-pelajar yangkeluar daripada sistem pendidikan negara dapat memainkan perananmereka secara berkesan untuk memajukan masa depan negara yangberteraskan teknologi dan mengharungi zaman teknologi maklumat ini.

Advertisements
By ainiliyanamohdzailan87

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s